خانواده درمانی معتادان

روان درمانی خانواده؛ باتوجه به اینکه اختلالات رفتاری فرزندان با مشکلات روانی پدر و مادر ارتباط دارد می تواند اغلب موارد فرض را بر این گذاشت که اختلال رفتاری فرزندان از بافت زندگی خانواده او نشات می گیرد. ناراحتی کودک اغلب نشانه وجود

اختلال عصبی در مجموعه خانواده او نیز توجه داشت تحلیل های روانی حاکی از آن است که سستی در انجام وظایف سرپرستی از جانب پدر و مادر معمولا پایه غیرمنطقی داشته و اغلب ناشی از اختلال عصبی و به دور از کنترل آنها صورت می گیرد.

در اغلب موارد قصد و عمدی در کار نیست بیشتر والدین می خواهند پدر و مادر های خوبی باشند و کاری در جهت منافع فرزندان صورت دهند، اما با کمال تعجب آنچه در عمل انجام می دهند با تصویر ایده آلی که در ذهن خود دارند مطابقت نمی کند. برای درمان کودکان باید به والدین توجه کرد، اما فقط با توجیه و آموزش نمی توان طرز تلقی های پدر و مادر را اصلاح کرد. برای رسیدن به این مهم بایستی به روش های روان درمانی اقدام کرد و در این بین یکی از شاخه های مهم روان درمانی، خانواده درمانی است خانواده درمانی به عنوان راهی جدید برای رویارویی با آن دسته از مشکلات انسان که قبلا به وسیله یکی از اشکال گوناگون روان درمانی فردی با آن برخورد می شد شکل گرفت و اکنون یک شیوه تازه و ارائه مفهومی جدید از نحوه به وجود آمدن مشکلات است.

پیش از این تصور می شد که مشکلات مذکور عمدتا نتیجه فرآیندهای روانی درونی با آسیب شناسی روانی فرد باشند و لذا عقیده برآن بود که ریشه اغلب مشکلات در تجارب اوایل کودکی است در حالی که رویکرد خانوادگی براین باور استوار گشته که این مشکلات به تعاملات فعلی موجود میان افراد خانواده و گاهی اوقات میان افراد و دیگر سیستم های اجتماعی مربوط هستند. در واقع علت مشکلات افراد درسیستم های اجتماعی با وضعیت حال حاضر آنها فهمیده می شود و نه از تاریخچه و شرح حال گذشته آنها خانواده برای حفظ تعادل خود در مقابل تغییر چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی مقابله می کند.

اگر فرزند سر به راه خانواده شب دیر به خانه بیاید، خانواده در مقابلش می ایستد و بالعکس اگر فرزند نااهل خانواده پس از عدم پذیرش وی سر به راه شود خانواده فشار خود را برای تداوم نابه هنجاری او افزایش می دهد. رفتار نابه هنجار معلول رفتار متقابل اعضای خانواده با یکدیگر است. از نقطه نظر این دیدگاه بیماری فرد حتما به رابطه او با همسر و خانواده وی مربوط می شود.