وابستگی فیزیکی و وابستگی روانی

وابستگی فیزیکی : تا زمانی که مصرف ماده مخدر ادامه دارد ، وابستگی فیزیکی آشکار نمی شود . هنگامی که ماده مربوط برای مدتی به بدن نرسد ، علائم آن ظاهر می گردد که گاهی

می تواند عواقب شدید و خطرناکی در پی داشته باشد . بروز علائم ترک و یا کمبود ، رابطه مستقیم با نوع و مقدار مواد و نیز مدت زمان مصرف ماده را دارد .

وابستگی روانی : عبارت است از تمایل به مصرف ماده ای که دارای اثرات التذاذی بوده و یا رضایت خاطر تولید کند . بسیاری از اینگونه وابستگی ها صوری هستند و پس از قطع عامل یا عوامل لذت بخش ، هیچگونه نشانه مخصوصی بروز نمی دهند و یا اینکه نشانه های بروز یافته ناشی از قطع آنها بسیار ضعیف است .

این وابستگی روانی است که بیش از وابستگی فیزیکی باعث ادامه رفتار در مصرف مواد مخدر می گردد . وابستگی فیزیکی را می توان در مدتی کوتاه و با استفاده از مواد دارویی از بین برد اما درمان وابستگی روانی و عاطفی مشکل تر است . 

منبع : اعتیاد ( سبب شناسی و درمان آن ) تالیف دکتر محمدعلی احمدوند ، انتشارت دانشگاه پیام نور