جی اچ بی

شکل ظاهری:

مایع بی رنگ و بی بو داخل بطریهای کوچک، بصورت کپسول.

نحوه استعمال:

خوراکی.

اثرات آنی:

مقادیر کم آن اثرات شبیه الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند اکستاسی عمل میکند.

خطرات:

تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی 

 

منبع : سایت کانون جوانان تاریخانه